This Theme Supports a Custom FrontPage

คุณสมบัติของผู้นำที่ดีที่ควรมีคืออะไรบ้าง

คุณสมบัติของผู้นำที่ดีที่ควรมีคืออะไรบ้าง

  การทำงานเป็นทีม สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือ ผู้นำ หากเรามีผู้นำที่ไม่ได้รับการยอมรับ หรือ ไม่มีความสามารถมากพอ ขาดความยุติธรรม อคติกับเพื่อนร่วมทีม ก็เป็นการยากที่จะทำให้งานสำเร็จออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้นำ คือ ผู้ที่สามารถโน้มน้าว จูงใจ ให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ตามความถนัดของสมาชิกแต่ละคน โดยมีความยุติธรรม ไม่แบ่งพรรค แบ่งพวก ไม่มีอคติ ผู้นำที่ดีต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆ มากกว่าคนอื่น รู้จักปรับปรุงตัวเองและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เป็นตัวอย่างที่ดี รับผิดชอบในงานของตนเองและลูกน้องไม่โยนความรับผิดชอบ รู้จักแก้ไขและป้องกันปัญหา สอนงานเป็น คอยส่งเสริม ให้กำลังใจลูกน้องอยู่เสมอ คุณสมบัติของผู้นำที่ดี ต้องมีดังนี้ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ไม่ถึงกับต้องรู้มากกว่าลูกน้อง แต่ผู้นำควรจะให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง ให้กับลูกน้องได้ หากผู้นำไม่สามารถให้คำปรึกษาหรือแนะนำการปฏิบัติงานให้กับลูกน้องได้ ก็จะทำให้ลูกน้องไม่มีความเชื่อมั่นและขาดความนับถือในที่สุด เป็นผู้ที่ลูกน้องให้ความไว้วางใจ สามารถปกป้องลูกน้องได้ ในยามที่ลูกน้องทำผิดพลาด และเมื่อรับปากทำสิ่งใดแล้ว ก็ควรทำให้ได้ ผู้นำต้องเป็นคนดี มีความยุติธรรม แม้ว่าผู้นำจะมีความสามารถมากแค่ไหนก็ตาม หากเป็นคนไม่ดี ลูกน้องก็ไม่อยากร่วมงานด้วย เพราะเนื่องจากไม่รู้ว่าแนวคิดของผู้นำจะมีผลประโยชน์อันใดแอบแฝงอยู่หรือไม่ ผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีแผนการดำเนินงานและเป้าหมายอย่างชัดเจน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับลูกน้องได้อย่างเหมาะสม ยุติธรรมRead more about คุณสมบัติของผู้นำที่ดีที่ควรมีคืออะไรบ้าง[…]

การเสียสละคืออะไร จะปลูกฝังเด็กๆได้อย่างไร

การเสียสละคืออะไร จะปลูกฝังเด็กๆได้อย่างไร

จากเหตุการณ์หลายๆ เรื่องที่ได้เกิดขึ้นในสังคมไทย อาทิเช่น เด็กเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การช่วยเหลือสุนัขจรจัด หรือ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ นั้น จะเห็นได้ว่าสังคมไทยยังมีการเสียสละ มีน้ำใจ ให้กับผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยาก อยู่ไม่น้อย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี เนื่องจากสังคมในปัจจุบัน มีการแข่งขันกันในด้านต่างๆมากมาย คิดถึงแต่ประโยชน์ของตัวเองเป็นหลัก ไม่ค่อยคิดถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น ทั้งนี้หากเรารู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปันให้กับผู้อื่น นอกเหนือจากจะทำให้บ้านเมืองสงบสุขแล้ว ยังทำให้เรามีความสุขในการเป็นผู้ให้ และยังสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของพวกเขาเหล่านั้นได้ไม่มากก็น้อยอีกด้วย การเสียสละ ถือเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่ทุกคนในสังคมควรมี และควรเริ่มต้นจากหน่วยเล็กๆ ของสังคม นั่นก็คือ ครอบครัว ผู้ใหญ่ควรปลูกฝังให้เด็ก รู้จักการเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ด้วยความเต็มใจ แม้จะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยก็ตาม เช่น การแบ่งปันขนมหรือของเล่นให้กับ พี่ น้อง หรือ เพื่อน เพราะเนื่องด้วยสังคมยุคใหม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาตอบสนองความต้องการได้รวดเร็วขึ้น ความอดทนของคนจึงอาจลดน้อยลงไป จนทำให้การเสียสละของคนในสังคมลดน้อยลงไปด้วย การปลูกฝังเด็กให้รู้จักการเสียสละ ทำได้ง่ายๆ โดยเริ่มจาก ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับเด็กๆ เพื่อที่เด็กๆจะค่อยๆ ซึมซับ การเสียสละ ทีละเล็กทีละน้อย ชักชวนให้ร่วมบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดี ให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก พร้อมทั้งอธิบายถึงสาเหตุของการที่จะร่วมบริจาคให้เด็กๆRead more about การเสียสละคืออะไร จะปลูกฝังเด็กๆได้อย่างไร[…]