This Theme Supports a Custom FrontPage

หน้าที่ของอาสาตํารวจและบทบาทหน้าที่

หน้าที่ของอาสาตํารวจและบทบาทหน้าที่

ในบ้านเรามีอาสาสมัครในหน่วยงานเยอะแยะไปหมด ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.), กองอาสารักษาดินแดน (อส.) และอาสาสมัครกู้ชีพ คำว่าอาสา แน่นอนว่าเป็นงานที่ต้องเสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อช่วยเหลือในงานสังคมด้านต่าง ๆ ตั้งแต่งานเล็ก ๆ ภายในเมือง จนไปถึงการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในหน่วยงานต่าง ๆ แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงหน่วยงานอาสาที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนให้ใกล้ชิดกันอย่างมากขึ้น ด้วยการรับสมัครอาสาตำรวจ จากประชาชนเพื่อช่วยประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ กับประชาชนทั่วไป ซึ่งจะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และรวดเร็วมากขึ้น แต่เหล่าอาสาพวกนี้ไม่ได้มีอำนาจเหมือนตำรวจแต่อย่างใด และจะไม่ได้รับอำนาจให้ออกทำงานโดยลำพังโดยไม่มีเจ้าหน้าที่อาวุโสดูแล หน้าที่ของอาสาสมัครตำรวจ             อาสาตำรวจต้องทำงานเป็นลูกมือเจ้าพนักงานตำรวจ ไม่ว่าจะเป็นในการปฏิบัติงานหรือในสำนักงาน รวมถึงการทำเอกสารต่าง ๆ การเฝ้าระวังจากกล้องวงจรปิด การทำประชาสัมพันธ์และการบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ แต่ถ้าอาสามีทักษะพิเศษ ก็จะถูกพิจารณาให้ทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่นช่างภาพ การที่พวกเขาได้มาทำงานอาสานี้จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างมาก นอกจากจะได้ประสบการณ์แล้วยังได้อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันก็ตาม โดยสามารถอ่านข้อจำกัดในอำนาจของอาสาได้จากข้อระเบียบดังต่อไปนี้ ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ. 2551 (๓) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ (๓.๑) เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (๓.๒) เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อยการบริการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร (๓.๓) แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ข้อมูลอาชญากรรม เบาะแสคนร้ายคดีอาญาทั่วไปและคดียาเสพติด (๓.๔) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งจุดตรวจRead more about หน้าที่ของอาสาตํารวจและบทบาทหน้าที่[…]