This Theme Supports a Custom FrontPage

เทคนิคการทำงานเป็นทีมให้ได้ผลดี

เทคนิคการทำงานเป็นทีมให้ได้ผลดี

การที่เราจะทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้น บางครั้งเราไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ เราจำเป็นต้องมีทีมงานที่ดี เพื่อช่วยให้ผลงานออกมาดี ถึงแม้ว่าในบางครั้งการทำงานคนเดียวจะทำให้เกิดผลงานออกมาในรูปแบบที่ราคาดคิดไว้ก็ตาม แต่การทำงานเป็นทีมก็ยังมีความสำคัญกับทุกองค์กร เพราะทุกคนต่างมีความรู้ ความถนัดที่แตกต่างกันออกไป หากสมาชิกในทีมได้ลงมือช่วยกันแล้ว ผลสำเร็จที่ออกมาย่อมดีกว่าการทำงานเพียงคนเดียวอย่างแน่นอน ประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม คือ ช่วยให้งานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการทำงานเป็นทีมต้องมีการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามความรู้ ความถนัดของแต่ละบุคคล เพื่อให้งานดำเนินไปได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว กระชับความสัมพันธ์ในทีม เนื่องจากต้องช่วยกันแสดงความคิดเห็น โดยมีหัวหน้าทีมเป็นผู้ดูแลควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ นอกจากผลงานที่ออกมาจะมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยให้มีความมั่นคงในอาชีพอีกด้วย เพราะ องค์กรจะสามารถเพิ่มผลผลิตได้อีกมากมาย มีผลกำไรเพิ่ม พลอยทำให้สมาชิกของทีมมีความมั่นคงมากขึ้น เพิ่มการยอมรับ นับถือ ความสามารถในการทำงานของสมาชิกในทีม เพราะเนื่องจากได้มีการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงาน การสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ มีขั้นตอน ดังนี้ รับรู้ปัญหา สมาชิกในทีมต้องทราบปัญหาที่เกิดขึ้น ว่ามีอะไรบ้าง รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากที่ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ต้องช่วยกันหาข้อมูล และช่วยกันวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหานั้นๆ วางแผนการทำงาน เมื่อมีข้อมูลและได้วิเคราะห์หาสาเหตุแล้ว สมาชิกในทีมต้องช่วยกันวางแผนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ สมาชิกทุกคนลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่ตกลงกันไว้ ประเมินผลจากการปฏิบัติงาน เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน สมาชิกต้องทำการประเมินผลเพื่อดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่า ประสบความสำเร็จตามที่คิดไว้หรือไม่ อย่างไร ลักษณะทีมงานที่มีประสิทธิภาพRead more about เทคนิคการทำงานเป็นทีมให้ได้ผลดี[…]