หน้าที่ของอาสาตํารวจและบทบาทหน้าที่

ในบ้านเรามีอาสาสมัครในหน่วยงานเยอะแยะไปหมด ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.), กองอาสารักษาดินแดน (อส.) และอาสาสมัครกู้ชีพ คำว่าอาสา แน่นอนว่าเป็นงานที่ต้องเสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อช่วยเหลือในงานสังคมด้านต่าง ๆ ตั้งแต่งานเล็ก ๆ ภายในเมือง จนไปถึงการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในหน่วยงานต่าง ๆ

แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงหน่วยงานอาสาที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนให้ใกล้ชิดกันอย่างมากขึ้น ด้วยการรับสมัครอาสาตำรวจ จากประชาชนเพื่อช่วยประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ กับประชาชนทั่วไป ซึ่งจะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และรวดเร็วมากขึ้น แต่เหล่าอาสาพวกนี้ไม่ได้มีอำนาจเหมือนตำรวจแต่อย่างใด และจะไม่ได้รับอำนาจให้ออกทำงานโดยลำพังโดยไม่มีเจ้าหน้าที่อาวุโสดูแล

หน้าที่ของอาสาสมัครตำรวจ

            อาสาตำรวจต้องทำงานเป็นลูกมือเจ้าพนักงานตำรวจ ไม่ว่าจะเป็นในการปฏิบัติงานหรือในสำนักงาน รวมถึงการทำเอกสารต่าง ๆ การเฝ้าระวังจากกล้องวงจรปิด การทำประชาสัมพันธ์และการบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ แต่ถ้าอาสามีทักษะพิเศษ ก็จะถูกพิจารณาให้ทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่นช่างภาพ การที่พวกเขาได้มาทำงานอาสานี้จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างมาก นอกจากจะได้ประสบการณ์แล้วยังได้อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันก็ตาม โดยสามารถอ่านข้อจำกัดในอำนาจของอาสาได้จากข้อระเบียบดังต่อไปนี้

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ. 2551

(๓) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

(๓.๑) เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

(๓.๒) เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อยการบริการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

(๓.๓) แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ข้อมูลอาชญากรรม เบาะแสคนร้ายคดีอาญาทั่วไปและคดียาเสพติด

(๓.๔) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่

(๓.๕) ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้นำชุมชนในหมู่บ้านรวมทั้งเป็นเครือข่ายของฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่

(๓.๖) นอกเหนือจาก (๓.๑) ถึง (๓.๕) อำนาจในการจับกุมผู้กระทำความผิดให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

จากข้อระเบียบด้านบน โดยรวมกล่าวว่าพนักงานอาสานั้น ไม่มีอำนาจเหนือประชาชนใด ๆ นอกจากการช่วยเหลืองานตำรวจเท่านั้น โดยในระหว่างทำงานจะต้องมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร อยู่ในสถานที่ เพื่อคอยเป็นหัวหน้าในหน่วยอาสา
แต่มีบ่อยครั้งที่อาจจะเจออาสาบางคนที่มีการทำตัวเกินกว่าเหตุ และอำนาจ หรือเรียกได้ว่ากร่างนั่นเอง ถ้าหากเจออาสาสมัครตำรวจที่ทำตัวแบบที่กล่าวมา สามารถทำการติดต่อโดยตรงไปที่นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยในขณะนั้น หากไม่พบสามารถโทรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือโทรไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เบอร์โทรศัพท์ 1599 เพื่อให้ช่วยประสานงานกับต้นสังกัดได้